صفحه نخست درباره ما ورود عضویت lanuage icon
پرچم ایران
فارسی
پرچم عربستان
العربي
پرچم انگلیس
English
اموات گرام
list
مرحومه شهیده شهناز حاجی شاه از قاب اسوه
تاریخ ولادت

تاریخ وفات

1359/7/8
فاتحه و صلوات

1
نشانی آرامگاه
: گلزار شهدای خرمشهر

شــهید شــهناز حاجــی شــاه در ســال 1339 بعــد از دو فرزنــد پســر و
نـذری کـه مـادر کـرده بـود، بـه دنیـا آمـد. شـهید حاجی شـاه یـک انقالبی
تمــام عیــار بــود. در روزگار قبــل از انقــاب، درس خوانــدن بــرای بانــوان
بسـیار مشـکل بـود او تـا دیپلـم درس خوانـد و بـه گفتـه افـراد خانـوادهاش
از هیـچ فرصتـی بـرای کسـب علـم و دانـش دریـغ نکـرد و از سـن خـود
بهتریـن بهـره را در کسـب علـم آمـوزی بـرده بـود.
وی در آن سـال هـا کـه زنـان کمتـر در صحنـه هـای اجتماعـی مشـغول
بـه کار بودنـد؛ گواهینامـه رانندگـی داشـت و بـر تایـپ فارسـی و التیـن
مسـلط بـود. در واقـع ایـن شـهید امدادگـر و طلبـه بسـیجی تمـام همـت
خـود را در بلنـدای ایـن مـرز و بـوم جاودانـه کـرد.
سـیره زندگـی ایـن زن مجاهـد در راه حـق الگویـی اسـت کـه نمیتوان
بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت. در حقیقــت شــهدا در طــول زندگــی
خـود همیشـه »شـهید« زیسـته انـد. شـهناز حاجـی شـاه نیـز از همـان
جملـه اسـت.
نمـاز اول وقـت را بـا لباسهایـی آراسـته و زیبـا، به جـا مـی آورد. آن طور
کـه خانـواده و دوسـتانش روایـت کردهانـد لبـاس نمـازش بـا لبـاس بیـرون
از خانـه فـرق داشـت. او هـر شـب بعـد از نمـاز عشـا ادعیـه میخوانـد و
اشــک میریخــت.
اطلاعات بیشتر از شهیده شــهناز حاجــی شــاه در قاب اسوه:
https://www.osveh.org/pdf-mahnameh1445/zighadeh-1445.pdf